REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE

 

EVOFARMACIA COLOREAZĂ COPILĂRIA !”

al societății SC MARCOS PROVIT S.A.

 

 

Art.1 Organizatorul

1.1.Organizatorul campaniei EVOFARMACIA COLOREAZĂ COPILĂRIA !” (denumită în continuare „Campania”) este SC MARCOS PROVIT S.A., societate comercială înregistrată în conformitate cu legea română, cu sediul social în România, BUZĂU str. URZICENI , nr. 35, înregistrată la Registrul Comerţului cu nr. J40/10/742/2011, cod unic de înregistrare fiscală RO 28995509 , denumită în cele ce urmează „Organizator”, reprezentată prin domnul MARIUS-GABRIEL NEAGU, în calitate de ADMINISTRATOR.

Campania se va desfăşura conform prevederilor prezentului regulament („Regulamentul”).

1.2. Regulamentul Campaniei este întocmit şi va fi făcut public conform legislaţiei aplicabile din România prin publicarea pe site-ul web https://evofarmacia.ro/regulamentul-campaniei-promotionale/ . De asemenea, Regulamentul va fi disponibil la cerere, în mod gratuit, oricărui solicitant in farmaciile Evofarm participante la Campanie și în urma unei solicitări scrise trimise către Organizator, la adresa Buzău, str. Urziceni nr. 35, sau la adresa de email suportclienti@evofarmacia.ro.

1.3. Participanţii, prin înscrierea în această Campanie, aşa cum este detaliată în Art. 5 al prezentului Regulament, se obligă să respecte şi să se conformeze tuturor termenilor, condiţiilor şi prevederilor prezentului Regulament și ale anexelor sale, potrivit celor menţionate mai jos.

1.4. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica și/sau completa oricând Regulamentul Campaniei pe toată durata Campaniei, inclusiv anexele sale, precum și dreptul de a suspenda și/sau înceta și/sau întrerupe desfășurarea Campaniei, sub condiția înștiințării prealabile a participanților, pe site-ul – http://www.evofarmacia.ro.

Orice modificări/completări aduse prevederilor acestui Regulament vor fi comunicate către public prin publicarea pe https://www.evofarmacia.ro.

 

 

Art.2. Durata şi locul de desfăşurare al Campaniei

2.1. Campania se desfăşoară în perioada 01 IUNIE 2021 – 31 AUGUST 2021 pe întreg teritoriul României în farmaciile EVOFARM menționate în Anexa 1, în limita stocului de produse participante în Campanie, disponibil în aceste farmacii, în conformitate cu prezentul Regulament, care este obligatoriu pentru toți participanții.

2.2. Organizatorul nu îşi asumă răspunderea pentru situaţiile în care Campania promoţională nu se va putea desfăşura în condiţii optime în farmaciile Evofarm participante la Campanie, din cauze neimputabile Organizatorului, cauze ce ţin inclusiv de stocul de produse participante la Campanie al acestor farmacii.

2.3 Achizițiile anterioare sau ulterioare perioadei Campaniei menționată la art. 2.1 din Regulament nu se iau în considerare în vederea participării la Campanie.

 

 

Art. 3. Drept de participare la Campanie

3.1. La Campanie poate participaorice persoană fizică cu domiciliul în România (denumită în continuare „Participant”) care la data începerii Campaniei, a împlinit vârsta de 18 ani și care nu este angajatul și/ sau acționarul uneia dintre Farmaciile Participante menționate în Anexa nr. 1 sau membru al familiei acestuia, care acceptă termenii şi condiţiile prezentului Regulament. Astfel, participarea la Campanie implică acceptarea si respectarea prevederilor, termenilor și conditiilor prezentului Regulament.

3.2. Dreptul de participare la Campanie se acordă dacă Participantul, astfel cum este acesta definit la art 3.1 din prezentul Regulament, care în perioada Campaniei a achiziţionat dintr-o farmacie Evofarm, conform listei de farmacii menţionată în Anexa 1 (denumite în continuare „Farmacii Participante”) în baza unui bon fiscal valid produsele participante la Campanie, aşa cum sunt ele definite la Art. 4 al prezentului Regulament și prezentate în Anexa 2 la prezentul Regulament. Pentru a fi valid, bonul fiscal trebuie să cuprindă doar produse din lista de Produse Participante. Un bon fiscal nu este valid dacă, pe lângă oricare dintre produsele menționate în Anexa 2 la prezentul Regulament, conţine și medicamente clasificate de ANMDMR ca fiind RX.

 

 

Art. 4. Produsele participante

4.1 La această Campanie promoţională participă produsele menţionate în Anexa 2, cu respectarea prevederilor OG nr. 99/2000, privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, așa cum a fost ulterior modificată prin Legea nr. 650/2002 și actele normative ulterioare, achizitionate din Farmaciile Participante prezentate în Anexa 1 și existente în stocul acestora în perioada Campaniei aflată în desfășurare la data achiziției, în limita stocului disponibil. Produsele participante la Campania „EVOFARMACIA COLOREAZĂ COPILĂRIA!” sunt produsele prevăzute în Anexa 2 („Produse Participante”) în limita stocului disponibil în Farmaciile Participante. Produsele Participante trebuie să facă parte din campania Evofarm și din stocul Farmaciei Participante, aflată în desfășurare la data achiziției. Participantii pot obtine detalii legate de mecanismul Campanie, lista Produselor Participante si stocul acestora, al premiilor intreband farmacistul din cadrul Farmaciilor Participante.

4.2. După data încheierii Campaniei promoţionale „EVOFARMACIA COLOREAZĂ COPILĂRIA!”, în conformitate cu Art. 2, Produsele Participante, descrise mai sus, îşi pierd această calitate, Organizatorul nemaiavând nicio responsabilitate şi nemaiasumându-şi nicio obligaţie în legătura cu nicio circumstanţă care ar putea eventual conduce publicul la concluzia actualităţii ori continuării Campaniei promoţionale „EVOFARMACIA COLOREAZĂ COPILĂRIA!”.

 

 

Art. 5. Mecanismul Campaniei

Pentru a se înscrie în Campanie, Participanţii trebuie să parcurgă următorii paşi:

PASUL 1 – Participanții pot să achiziționeze în perioada Campaniei din Farmaciile Participante unul dintre Produsele Participante la Campania EVOFARMACIA COLOREAZĂ COPILĂRIA!” cu o valoare de preț de minim de 30 lei (TVA inclus)/a bonului fiscal valid conform dispozitiilor din Regulament. Lista de Produse Participante la Campanie este definită în Anexa 2 a prezentului Regulament. Participanții mai pot să achiziționeze în perioada de desfasurare a Campaniei din Farmaciile Participante unul dintre produsele: Minimartieni jeleuri cu Echinacea Gummy, 60 jeleuri + Masca de protectie cadou sau Bepanthen unguent 100g + Gel de curatare Bepanthen, incluse în Campania “EVOFARMACIA COLOREăZA COPILăRIA!” din Farmaciile Participante prezentate în Anexa 1.

PASUL 2 – Ca urmare a achiziției oricărora dintre Produsele Participante la Campania „EVOFARMACIA COLOREAZĂ COPILĂRIA!” care indeplinesc conditiile aratate la PASUL 1 și validării bonului fiscal emis pentru achitarea acestora, Participanții pot beneficia în Farmaciile Participante, pe loc, in limita stocului disponibil, de 1 buc. CARTE DE COLORAT PENTRU COPII.

Pentru a fi validat, bonul fiscal trebuie să fie emis în perioada Campaniei de una dintre Farmaciile Participante Evofarm menţionate în Anexa 1 la prezentului Regulament şi să cuprindă doar produse din lista menţionată în Anexa 2 a prezentului Regulament. Dacă bonul fiscal conţine medicamente clasificate de ANMDMR ca RX pe lângă suplimente alimentare pentru copii, dispozitive medicale pentru copii, produse cosmetice pentru copii sau otc-uri pentru copii, nu este considerat valid.

 

 

Art. 6. Premiile. Valoarea Premiilor

6.1 Premiile oferite în cadrul Campaniei constau în CARTE DE COLORAT PENTRU COPII.

6.2. Numărul maxim total al premiilor prevăzute la art. 6.1 este de 5.000 buc.

6.3. Valoarea nominală a premiilor este 1.127 lei TVA inclus/buc.

6.4. Valoarea totală a premiilor este de: 5635 lei TVA inclus.

 

 

Art. 7. Beneficiarii Premiilor

7.1. Ca urmare a achiziției de produse dintre cele participante la Campanie prezentate în Anexa 2 care indeplinesc condițiile prevăzute la art. 5 din Regulament, Participanții pot primi pe loc în perioada de valabilitate a Campaniei, în limita stocului disponibil în Farmaciile Participante, în condițiile prevăzute de Regulament, 1 buc. CARTE DE COLORAT PENTRU COPII.

7.2. Beneficiarii premiilor oferite în cadrul acestei Campanii nu au posibilitatea de a primi contravaloarea în bani a premiilor sau schimbarea acestora cu alte bunuri/servicii şi nici să solicite schimbarea parametrilor/caracteristicilor premiilor.

 

 

Art. 8. Intrarea în posesia premiilor

Premiile vor putea fi ridicate de Participanți pe loc din Farmaciile Participante, în limita stocului disponibil, în condițiile prezentate la art. 5 și 7 din Regulament. Acordarea premiilor se realizează în limita stocului disponibil din Farmaciile Participante.

 

 

Art. 9. Limitarea răspunderii

9.1. Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în caz de tentative de fraudă, abuz sau orice alte fapte care ar putea afecta imaginea acestei Campanii sau produce prejudicii de orice natură.

9.2. Organizatorul nu își asumă responsabilitatea pentru:

  • Lipsa si/sau epuizarea in perioada Campaniei a Produselor Participante și/sau a premiilor din stocul Farmaciilor Participante;
  • Neconformitățile care sunt/pot apărea cu privire și/sau la premiile acordate de Farmaciile Participante în cadrul Campaniei;
  • Situaţiile în care anumite persoane înscrise în Campanie sunt în incapacitate de a participa parţial sau integral, la aceasta, dacă această incapacitate se datorează unor circumstanţe aflate în afara controlului pe care Organizatorul îl poate în mod rezonabil exercita;
  • Situațiile în care în perioada Campaniei oricare dintre Farmaciile Participante alege să nu mai participe la Campanie și/sau să participe cu o parte dintre Produsele Participante.
  • Obligatia pentru informarea castigatorilor interesati cu privire la informatiile ce privesc produsele prevazute la art. 6.1 din Regulament, respectiv, dar fara a ne limita la informatiile privind caracteristicile produsului, modul/instructiunile de utilizare, perioada de valabilitate, atentionari, etc.. Farmaciile Participante sunt raspunzatoare pentru informarea castigatorilor interesati cu privire la informatiile ce privesc produsele prevazute la art. 6.1 din Regulament, respectiv, dar fara a ne limita la informatiile privind caracteristicile produsului, modul/instructiunile de utilizare, perioada de valabilitate, atentionari, etc..

 

Art. 10. Întreruperea campaniei promoționale

Campania promoțională va putea fi întreruptă/incetata în caz de forță majoră sau printr-o decizie a Organizatorului, la orice moment, după anunțarea prealabilă a publicului prin site-ul – https://www.evofarmacia.ro.

Art. 11 Forța majoră

Pentru scopul acestui Regulament forța majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi prevăzut, controlat sau remediat de către Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voința sa și a cărui apariție îl pune pe acesta din urmă în imposibilitatea de a-și îndeplini obligațiile asumate prin Regulament. Prezentul articol se completează cu dispoziţiile codului civil în materia forţei majore.

 

 

Art. 12 Litigii

Eventualele litigii apărute între Organizator și participanții la Campania promoțională se vor soluționa pe cale amiabilă, iar în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate în instanțele judecătorești române competente de la sediul Organizatorului.

Eventualele reclamații legate de derularea Campaniei se pot trimite pe adresa suportclienti@evofarmacia.ro în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data închiderii Campaniei. După expirarea acestui termen Organizatorul nu va mai lua în considerare nicio reclamație.

 

 

Art. 13 Alte Clauze

Decizia Organizatorului în orice privinţă este finală şi legală pentru toţi Participanţii.

Prin participarea la Campanie, Participanţii sunt de acord să respecte regulile şi alte condiţii stabilite de prezentul Regulament. În cazul în care Organizatorul constată că un câştigător Participant nu a îndeplinit şi/sau nu a respectat oricare dintre condiţiile stipulate de prezentul Regulament, îşi rezervă dreptul de a suspenda sau anula oricând drepturile şi beneficiile/premiile ce revin Participantului, fără alte despăgubiri sau plăţi.

Organizatorul își păstrează dreptul de a oferi mai multe premii decât cele prevăzute în prezentul regulament, iar premiile neacordate vor rămâne în posesia organizatorului.

Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei campanii.

MARCOS PROVIT SA

Reprezentată prin

MARIUS-GABRIEL NEAGU

Anexe Regulament:

Anexa 1 – Lista Farmaciilor Participante în campania promoțională „ EVOFARMACIA COLOREAZĂ COPILĂRIA!”

Anexa 2 – Produsele Participante în campania promoțională „EVOFARMACIA COLOREAZĂ COPILĂRIA!”

 

Anexa 1 Lista Farmaciilor Participante în Campania Promoțională „EVOFARMACIA COLOREAZĂ COPILĂRIA!” Puncte de lucru EVOFARM
Nr. Crt Farmacie Judet Adresa
1 Acorus – Marasesti VRANCEA Loc. Marasesti, Oras Marasesti, str. Zorilor, bloc AB,sc.A, ap. 1, jud. Brasov
2 Alina Pharm – Berca BUZAU Sat Berca, com. Berca, bl. G4, sc. 1, parter, jud. Buzau
3 Alina Pharm – Calvini BUZAU Loc. Calvini, com. Calvini, jud. Buzau
4 Alina Pharm – Catina BUZAU Loc. Catina, com. Catina, jud. Buzau
5 Alina Pharm – Chiojdu BUZAU Loc. Chiojdu, com. Chiojdu, jud. Buzau
6 Alina Pharm – Cislau BUZAU Sat. Cislau, com. Cislau, Calea Mihai Viteazul, nr.180, jud. Buzau
7 Alina Pharm – Corbu BUZAU Loc. Corbu, com. Corbu, str. Principala, nr. 358, jud. Buzau
8 Alina Pharm – Grajdana BUZAU Loc. Grajdana, com. Tisau, str. Principala, nr. 121, jud. Buzau
9 Alina Pharm – Maruntisu BUZAU Sat Maruntisu, oras Patarlagele, str. DN10, nr. 143, jud. Buzau
10 Alina Pharm – Merei BUZAU Loc. Merei, com. Merei, str. Principala, nr. 430, jud. Buzau
11 Alina Pharm – Patarlagele BUZAU Loc. Patarlagele, com. Patarlagele, str. Nicolae Balcescu, bl. 3, jud. Buzau
12 Alina Pharm – Tintesti BUZAU Loc. Tintesti, com. Tintesti, nr. Cadastral 218, jud. Buzau
13 Alina Pharm – Unguriu BUZAU Loc. Unguriu, com. Unguriu, str. Brasovului,nr. 119, jud. Buzau
14 Alina Pharm – Viperesti BUZAU Loc. Viperesti, com. Viperesti, DN 10, jud. Buzau
16 Farmacia Medela – Nehoiu BUZAU Oras Nehoiu, str. Calea Mihai Viteazul, Bl. E2, parter, Jud. Buzau
17 Farmavit – Nehoiu BUZAU Oras Nehoiu, jud. Buzau
18 Hepites Farm – Buzau BUZAU Mun. Buzau, B-dul Unirii, Bl. L2, jud. Buzau
19 Marcos – Amara BUZAU Sat Amara, com. Balta Alba, jud. Buzau
20 Marcos – Amaru BUZAU Sat Amaru, com. Amaru, jud. Buzau
21 Marcos – Axintele IALOMITA Sat Axintele, com. Axintele, in incinta dispensatului Axintele, str. Dispensarului nr. 14, jud. Ialomita
22 Marcos – Balaceanu BUZAU Sat Bălăceanu, com. Bălăceanu, str. Principala nr. 13, jud. Buzau
23 Marcos – Balesti VRANCEA Sat Bălești, com. Bălești, in incinta cladirii Casei Specialistului, jud. Vrancea
24 Marcos – Boboc BUZAU Sat Boboc, com. Cochirleanca, in incinta dispensarului Boboc, str. Principala nr. 1, jud. Buzau
25 Marcos – Boldu BUZAU Sat Boldu, com. Boldu, str. Principala nr. 643, jud. Buzau
26 Marcos – Bordesti VRANCEA Sat Bordeștii de Sus, com. Bordeștii, incinta dispensarului medical, str. Principala, jud. Vrancea
27 Marcos – Caldarasti BUZAU Sat Căldărăști, oraș Pogoanele, jud. Buzau
28 Marcos – Caldarusanca BUZAU Sat Căldărușanca, com. Glodeanu Sarat, complex Parohial, jud. Buzau
29 Marcos – Campuri VRANCEA Sat Câmpuri, com. Câmpuri, jud. Vrancea
30 Marcos – Ciorasti VRANCEA Sat Ciorăști, com. Ciorăști, str. Principala, incinta Complexului Comercial P+2, jud. Vrancea
31 Marcos – Cochirleanca BUZAU Sat Cochirleanca, com. Cochirleanca, cvartal 25, parcela 813-814, jud. Buzau
32 Marcos – Costesti BUZAU Sat Costești, com. Costești, str. Principala nr. 214, jud. Buzau
33 Marcos – Fierbinti IALOMITA Sat Fierbinții de Sus, oras Fierbinți-Târg, Calea Urziceni nr. 6, jud. Ialomita
34 Marcos – Florica BUZAU Sat Florica, com. Florica, jud. Buzau
35 Marcos – Focsani 1 VRANCEA Municipiul Focșani, str. Republicii nr. 43, jud. Vrancea
36 Marcos – Focsani 2 VRANCEA Municipiul Focșani, str. Cuza Voda nr. 51, jud. Vrancea
37 Marcos – Garbovi IALOMITA Sat Gârbovi, com. Gârbovi, Str. Sanatatii nr. 140, jud. Ialomita
38 Marcos – Gheraseni BUZAU Sat Gherăseni, com. Gherăseni, str. Ioan Gherassy nr.197, jud. Buzau
39 Marcos – Ghergheasa BUZAU Sat Ghergheasa, com. Ghergheasa, str. Principala nr. 8, T9 P707, jud. Buzau
40 Marcos – Glodeanu Sarat BUZAU Sat Glodeanu Sărat, com. Glodeanu Sărat, T 21, P 1044, jud. Buzau
41 Marcos – Homocea VRANCEA Sat Homocea, com. Homocea, jud. Vrancea
42 Marcos – Jirlau BRAILA Sat Jirlau, com. Jirlau, str. Ramnicu Sarat nr. 114, jud. Braila
43 Marcos – Limpezis BUZAU Sat Limpeziș, com. Movila Banului, Drumul European E 85, jud. Buzau
44 Marcos – Lipia BUZAU Sat Lipia, com. Merei, in incinta Cladirii Administrative, jud. Buzau
45 Marcos – Lunca Jaristei BUZAU Sat Lunca Jariștei, com. Siriu, jud. Buzau
46 Marcos – Manasia IALOMITA Sat Manasia, com. Manasia, str. Principala nr. 3, jud. Buzau
47 Marcos – Marasesti VRANCEA Oraș Mărășești, str. Republicii, bl. 3, jud. Vrancea
48 Marcos – Maxenu BUZAU Sat Maxenu, com. Tintesti, nr. cadastral 116-C, jud. Buzau
49 Marcos – Merei BUZAU Sat Merei, com. Merei, jud. Buzau
50 Marcos – Movila Banului BUZAU Sat Movila Banului, com. Movila Banului, jud. Buzau
51 Marcos – Oreavu BUZAU Sat Oreavu, com. Valea Ramnicului, nr. 759, jud. Buzau
52 Marcos – Padina BUZAU Sat Padina, com. Padina, str. Strada Mare nr. 120, jud. Buzau
53 Marcos – Pietroasele BUZAU Sat Pietroasele, com. Pietroasele, jud. Buzau
54 Marcos – Podgoria BUZAU Sat Podgoria, com. Podgoria, str. Principala nr. 195, jud. Buzau
55 Marcos – Pufesti VRANCEA Sat Pufești, com. Pufești, parterul Casei Specialistului, jud. Vrancea
56 Marcos – Puiesti BUZAU Sat Puieștii de Jos, com. Puiești, str. 1 nr. 63, etaj P, jud. Buzau
57 Marcos – Rosetti BUZAU Sat C.A. Rosetti, com. C.A Rosetti, jud. Buzau
58 Marcos – Salcioara BUZAU Sat Sălcioara, com. Ghergheasa, jud. Buzau
59 Marcos – Smeeni BUZAU Sat Smeeni, com. Smeeni, str. Principala nr. 2, jud. Buzau
60 Marcos – Tataranu VRANCEA Sat Tataranu, com. Tataranu, incinta dispensarului medical, jud. Vrancea
61 Marcos – Vacareasca BUZAU Sat Văcăreasca, com. Glodeanu Silistea, jud. Buzau
62 Marcos – Valcelele BUZAU Sat Vâlcelele, com. Vâlcelele, jud. Buzau
63 Marcos – Zarnesti BRASOV Loc. Zarnesti, Oras Zarnesti, str. Florilor, BL. 1, jud. Brasov
64 Marcos – Ziduri BUZAU Sat Ziduri, bl. 1, ap. 4, jud. Buzau
65 Nicomart – Bratilesti BUZAU Sat Bratilesti, com. Braesti, jud. Buzau
66 Nicomart – Buzau MICRO 3 BUZAU Mun. Buzau, str. Pietroasele( Micro 3) , bl. D2, parter, jud. Buzau
67 Nicomart – Cozieni BUZAU Sat Cozieni, com Cozieni, nr. 71, jud. Buzau
68 Nicomart – Dambroca BUZAU Loc. Dambroca, com. Sageata, jud. Buzau
69 Nicomart – Grebanu BUZAU Sat Grebanu, com.Grebanu, incinta dispensarului medical uman, jud. Buzau
70 Nicomart – Gura Teghii BUZAU Loc. Gura Teghii, com. Gura Teghii, jud. Buzau
71 Nicomart – Ramnicelu BUZAU Sat Ramnicelu, com. Ramnicelu, jud. Buzau
72 Nicomart – Robeasca BUZAU Sat Robeasca, com. Robeasca, jud. Buzau
73 Nicomart – Sageata BUZAU Sat Sageata, com. Sageata, str. Col. Gheorghiu Mihai, nr, 632 bis, jud. Buzau
74 Nicomart – Scurtesti BUZAU Sat Scurtesti, com. Vadu Pasii, jud. Buzau
75 Nicomart – Stancesti BUZAU Sat Stancesti, com. Vadu Pasii, str. Dumitru Dabija, nr.15, jud. Buzau
76 Nicomart – Vadu Pasii BUZAU Sat Vadu Pasii, com. Vadu Pasii, str. Principala, jud. Brasov
77 Regiofarm – Bod BRASOV Sat Bod, com. Bod, str. Harmanului, nr. 340, jud. Brasov
78 Regiofarm – Bran BRASOV Sat Bran, com. Bran, nr. 501, jud. Brasov
79 Regiofarm – Prejmer BRASOV Sat Prejmer, com Prejmer, str. Brasovului, nr. 30, bl.3,sc.A,ap.4,jud. Brasov
80 Regiofarm – Teliu BRASOV Sat TELIU, com. TUDOR VLADIMIRESCU, NR. 449, jud. Brasov
81 Solaris Farm – Valea Seaca BACAU Sat Valea Seaca, com Nicolae Balcescu, jud. Bacau
82 Solaris Farm – Bacau BACAU Mun. Bacau, str. Aprodu Purice, nr.7, sc. A, et. Parter, jud. Bacau
83 Solaris Farm – Dealu Morii BACAU Sat Dealu Morii, com. Dealu Morii, nr.3, jud. Bacau
84 Solaris Farm – Gaiceana BACAU Sat Gaiceana, com. Gaiceana, jud. Bacau
85 Solaris Farm – Letea Veche BACAU Sat Letea Veche, str. Al. I. CUZA, nr. 175, jud. Bacau
86 Solaris Farm – Margineni BACAU Sat Margineni, com Margineni, nr. 8, jud. Bacau Bacau
87 Solaris Farm – Odobesti BACAU Sat Odobesti, com. Odobesti, jud. Bacau
88 Solaris Farm – Parava BACAU Sat Parava, com Parava, str. Principala, nr. 286, jud. Bacau
89 Solaris Farm – Parincea BACAU Sat Parincea, com. Parincea, jud. Bacau
90 Solaris Farm – Racaciuni BACAU Sat Racaciuni, com. Racaciuni, in incinta dispensarului medical Racaciuni, jud. Bacau
91 Solaris Farm – Racova BACAU Sat Racova, com. Racova, jud. Bacau
92 Solaris Farm – Rosiori BACAU Sat Rosiori, com Rosiori, nr. 200, str. Principala, nr. 200, jud. Bacau
93 Solaris Farm – Ungureni BACAU Sat Ungureni, com. Ungureni, str. Principala, bloc 3, sc. A, parter, jud. Bacau
94 Solaris Farm – Tescani BACAU Sat Tescani, com. Beresti-Tazlau, jud. Bacau

 

 

Anexa 2

Produsele participante în Campania promoțională

EVOFARMACIA COLOREAZĂ COPILĂRIA!”

În Campania Promoțională „ EVOFARMACIA COLOREAZA COPILARIA!” se poate participa dacă dețineți bonuri fiscale valide conform condițiilor din Regulamentul Campaniei emise pentru achiziționarea de către Participanți de suplimente alimentare pentru copii, dispozitive medicale pentru copii produse cosmetice pentru copii sau otc-uri pentru copii cu o valoare de pret de minim de 30 lei (TVA inclus)/bon („Produse Participante”) din Farmaciile Participante la Campanie prezentate în Anexa 1, în limita stocului de disponibil, astfel cum acestea sunt definite mai jos. De asemenea, se mai poate participa dacă se achiziționează în perioada de desfasurare a campaniei „EVOFARMACIA COLOREAZA COPILARIA” din Farmaciile Participante unul dintre produsele: Minimartieni jeleuri cu Echinacea Gummy, 60 jeleuri + Masca de protectie cadou sau Bepanthen unguent 100g + Gel de curatare Bepanthen cadou, incluse în Campania “EVOFARMACIA COLOREAZA COPILARIA!” din Farmaciile Participante prezentate în Anexa 1.

OTC (Over The Counter) – sunt produse care se pot elibera fără prescripție de la medic. Denumite și medicamente OTC, sunt acele medicamente care pot fi eliberate din farmacie fără ca pacientul să fie obligat să prezinte o rețetă. Aceste medicamentele OTC sunt selectate de către organele de reglementare în domeniul farmaceutic astfel încât să conțină substanțe active sigure pentru pacient, care nu necesită monitorizarea acestuia de către un specialist medical.

Suplimentele alimentare[1] – produsele alimentare al căror scop este să completeze dieta normală şi care sunt surse concentrate de nutrienţi sau alte substanţe cu efect nutriţional ori fiziologic, separat sau în combinaţie, comercializate sub formă de doză, cum ar fi: capsule, pastile, tablete, pilule şi alte forme similare, pachete de pulbere, fiole cu lichid, sticle cu picurător şi alte forme asemănătoare de preparate lichide sau pulberi destinate consumului în cantităţi mici, măsurabile;

Dispozitive medicale[2] –orice instrument, aparat, echipament, software, material sau alt articol, utilizate separat sau în combinaţie, inclusiv software-ul destinat de către producătorul acestuia a fi utilizat în mod specific pentru diagnosticare şi/sau în scop terapeutic şi necesar funcţionării corespunzătoare a dispozitivului medical, destinat de către producător a fi folosit pentru om în scop de:

a) diagnosticare, prevenire, monitorizare, tratament sau ameliorare a unei afecţiuni;

b) diagnosticare, monitorizare, tratament, ameliorare sau compensare a unei leziuni sau a unui handicap;

c) investigare, înlocuire sau modificare a anatomiei sau a unui proces fiziologic;

d) control al concepţiei, şi care nu îşi îndeplineşte acţiunea principală pentru care a fost destinat în organismul uman sau asupra acestuia prin mijloace farmacologice, imunologice sau metabolice, dar a cărui funcţionare poate fi asistată prin astfel de mijloace.

Produsele cosmetice[3] – oricesubstanţe sau amestecuri de substanţe destinate punerii în contact cu părţile externe ale corpului uman (epidermă, zonele cu păr, unghii, buze și organe genitale externe), sau cu dinţii şi mucoasele cavităţii orale, cu scopul exclusiv sau principal de a le curăţa, de a le parfuma, sau de a schimba aspectul acestora, de a le proteja, de a le menţine în condiţii bune sau de a corecta mirosurile corpului.

Dacă bonul fiscal, pe lângă otc-uri pentru copii, suplimente alimentare pentru copii, dispozitive medicale pentru copii sau produse cosmetice pentru copii conţine si medicamente clasificate de ANMDMR ca RX , nu va fi considerat valid si, pe cale de consecinta, nu va participa la Campanie.

MARCOS PROVIT SA

Reprezentată prin

MARIUS-GABRIEL NEAGU


[1] Ordinul 1069/2007 – pentru aprobarea Normelor privind suplimentele alimentare (Ministerul Sănătății)

[2] HG 54/2009 – privind conditiile introducerii pe piata a dispozitivelor medicale, completata cu modificarile ulterioare

[3]Regulamentul (CE) nr. 1223/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind produsele cosmetice